پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معامله بالمعنی الاعم"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بالمعنی الاعم