پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

معامله با کفار

وابسته

بهائی

== منابع ==[۱]