پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"معامله (خاص)"واژه زیر را بکار ببرید:

معاملات بالمعنی الاخص