پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مقاسمه ( قسمت )"واژه زیر را بکار ببرید:

قسمت ( عقد )