پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ملتقط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لاقط، لقطه ( فاعل )، واجد لقطه

اعم

ارکان لقطه

اخص

ملتقط حضری

وابسته

اسلام ملتقط، اقرار ملتقط، بلوغ ملتقط، جنون ملتقط، حریت ملتقط، رشد ملتقط، ضمان ملتقط، عدالت ملتقط، عقل ملتقط، مرگ ملتقط، ید ملتقط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 6
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 346
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 142
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 352
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 229
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 294
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 355
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 68