پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط اجاره ( فقه )، ملکیت ( فقه )

وابسته

مستاجر، ملکیت موجر ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 57
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 42
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 9
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 14