پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ملک طلق بودن عوضان"واژه زیر را بکار ببرید:

طلقیت عوضان