پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذوات ( فقه )

وابسته

مس کننده، مس میت