پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

منافع اجاره

وابسته

مورد اجاره ( فقه )