پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"موجبات حجر"واژه زیر را بکار ببرید:

اسباب حجر ( فقه )