پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موصی به ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متعلق وصیت، محل الوصایه

اعم

ارکان وصیت، محل ( متعلق )

وابسته

بیع موصی به، تصرف ترکه، تصرف موصی، تعیین موصی به ( فقه )، تلف موصی به، حضور موصی به، خمس مال موصی به، رهن موصی به، زکات موصی به، زیادی موصی به از جهت وصیت، شهادت وصی به موصی به، عتق موصی به، عدم وصیت به اکثر از ثلث، گرفتن دَین از موصی به، مشروعیت مصرف موصی به، ملکیت موصی به ( فقه )، موصی فیه، موصی له ( فقه )، نماء موصی به، هبه موصی به، هزینه موصی به، وصیت قبل از تملک موصی به

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 417
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 33
 • اللمعة الدمشقیة : صفحه 154
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 43 : صفحه 185
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 57
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 94
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 58، 93
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 98
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 278
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 339
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 245
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 163
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 454
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 82
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 594
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 175