پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حیوان، مو

اخص

موی حرام گوشت، موی مردار

وابسته

بیع پشم به موی حیوان، بیع موی حیوان، سجده بر موی حیوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه موی حیوان به زیرصفحه موی حیوان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 339
  • الفقه جلد 76 : صفحه 66
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 8
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 398
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 361