پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مُفَلّس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مدیون محجور، مدیون مفلس

اعم

محجور علیه بر حق غیر، مدیون

وابسته

اتلاف مفلس، اجاره مفلس، اجبار مفلس، اعسار مدیون، اعسار مفلس، افلاس ( فقه )، اقرار مفلس، اِعسار، بیع مفلس، تصرف مفلس، تغیر مال مفلس، تفلیس ( فقه )، جنایت مفلس، حبس مفلَس، حجر مُفَلّس، خیار مفلس، دین مفلس، رجوع از هبه به مفلس، رجوع فروشنده بر مفلس، رجوع مقرض بر مفلس، رهن مفلس، زکات مفلس، زیادی مبیع نزد مشتری مفلس، شهادت طلبکار برای مفلس، ضامن مفلس، ضمان از مفلس، ضمان مفلس، طلاق مفلس، طلب حجر مفلس، طلب کار مفلس، عاریه مفلس، عبادت مفلس، عبد، عفو مفلس، عیب مبیع نزد مفلس، قرض مفلس، قصاص توسط مفلس، لعان مفلس، مال مرهون مفلس، مال مفلس، مرگ مفلس، مضمون عنه مفلس، مضمون له مفلس، مُفلِس، نذر مفلس، نکاح مفلس، نماء مبیع نزد مفلس، هبه به مفلس، هبه مفلس، هزینه مفلس، ودیعه به مفلس، وصیت مفلس، وقف مفلس، وکالت مفلس، ولایت بر مفلس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مُفَلّس به زیرصفحه مُفَلّس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 34
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 171
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 18
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 675
 • جامع الشتات جلد 2 : صفحه 469
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 222، 223
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 278
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 188، 191، 192، 196، 199، 209، 210، 219
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 153
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 89
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 563
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 256
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 125
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 8
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 385، 402، 452
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 85
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 153