پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استکتاب: در خواست قرار داد مکاتبه (--' مکاتبه).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 452

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکاتبه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتابت(عقد)، مکاتبه عبد

اعم

احکام عبد، عقد ( فقه )

وابسته

بینه مکاتبه عبد، ضمان مال الکتابت، عبد مکاتب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکاتبه به زیرصفحه مکاتبه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 239
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 71
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 360
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 452
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3481