پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مکاسب"واژه زیر را بکار ببرید:

کسب ( فقه )