پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، مکان ( فقه )

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 335
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 322
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 349، 376
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 228
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 361، 363
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 199، 204
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 294
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 541
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 334
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 326، 331