پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مکان قربانی

وابسته

عجز از قربانی حج، قربانی مستحب، مکان قربانی حج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 120
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 594
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 257
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 255