پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نابود کردن"واژه زیر را بکار ببرید:

از بین بردن