پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نبذ لقیط بعد از التقاط"واژه زیر را بکار ببرید:

دور انداختن لقیط بعد از التقاط