پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نجاسات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعیان نجس

اعم

ذوات ( فقه )

اخص

ادرار نجس، حیوان نجس العین، خون نجس، شراب ( فقه )، شیر نجس، عرق شتر نجاستخوار، فقاع، کافر ( فقه )، مدفوع نجس، مردار نجس، منی انسان، منی حیوان با خون جهنده

وابسته

آب پاشی، آشامیدن نجس، أجزای جدا شده انسان، اتلاف نجاسات، احکام نجاسات، ادرار ( عین )، ازاله عین نجاست، استفراغ، اطعام نجس، اعیان نجس، اقتنای نجاسات، انتفاع از نجاسات، بخار نجاسات، بدن نجس، بیع متنجس، بیع نجاسات، پای نجس، پوشش اعیان نجس، پیه بازار کفار، پیه در دست کفار، پیه سرزمین کفار، تیمم بر نجس، ثبوت نجاست، ثمن از اعیان نجس، جعل به نجاسات، خرید نجس، خوردن پنیر اهل بادیه، خوردن نجاسات، خون، رنگ نجاسات، ساب ائمه ( ع )، صلح بر نجاسات، طهارت ( فقه )، عرق حیوان نجاست خوار، عرق نجاسات، عوض خلع از نجس، کسب به متنجس، کسب به نجس، کِرم، گوشت بازار کفار، گوشت دست کفار، گوشت سرزمین کفار، مایه پنیر مردار، متنجس، مدفوع پرنده حرام گوشت، مدفوع پرنده حلال گوشت، مدفوع تمساح، مدفوع مار، مسوخات، مطهرات، معالجه با نجاسات، معامله نجاسات، ملکیت اعیان نجس، نجاست ( فقه )، هبه نجس، ولد الزنا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نجاسات ( فقه ) به زیرصفحه نجاسات ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 273
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284