پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

نذر

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نذر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نذور

اعم

ایقاعات ( فقه )

اخص

نذر احجاج، نذر بر مرزبانی، نذر تبرعی، نذر معلق
به لحاظ احکام تکلیفی:
نذر حرام، نذر مباح، نذر مستحب، نذر مکروه، نذر واجب
به لحاظ تعیین:
نذر غیر معین، نذر مبهم، نذر معین
به لحاظ دین:
نذر کافر، نذر مسلمان
به لحاظ عبادات:
نذر اعتکاف، نذر تعقیبات نماز، نذر جهاد، نذر حج، نذر خمس، نذر رکوع، نذر روزه، نذر زکات، نذر زیارت، نذر سجده، نذر صدقه، نذر طواف با چهار دست و پا، نذر قربانی، نذر قنوت، نذر نحر، نذر نماز
به لحاظ لفظ:
نذر غیر لفظی، نذر لفظی
به لحاظ معاملات:
نذر شفعه، نذر طلاق، نذر عتق
به لحاظ منذور:
نذر اطعام، نذر پیاده، نذر ترک حرام، نذر ترک مکروه، نذر ذبح، نذر رفع بلا، نذر روزه سکوت، نذر زجر، نذر طهارت، نذر عدم کفالت، نذر گناه، نذر مجازات، نذرراه خیر
به لحاظ منذورله:
نذر بر امام ( ع )، نذر بر امام زاده، نذر بر مرزبان، نذر بر مشاهد مشرّفه، نذر بر میت، نذر پوشش اماکن مقدس، نذر خوشبو کردن اماکن مقدس، نذر روشنایی اماکن مقدس، نذر مکره، نذرحرم امام زاده، نذرحرم امام معصوم ( ع )
به لحاظ ناذر:
نذر زوجه، نذر سفیه، نذر عبد، نذر غیر قاصد، نذر غیر مقدور، نذر فرزند، نذر کودک، نذر مجنون، نذر مفلس
به لحاظ وجوب وفا:
نذر غیر واجب الوفا، نذر واجب الوفا

وابسته

احرام به نذر، احکام نذر، ارکان نذر، اقتصاد اسلامی، انحلال نذر، بینه نذر، پرداخت نذر از سود، تیمم به نذر، حج نذری، حنث نذر، روزه نذری، زکات صدقه منذور، شرایط نذر، شهادت به نذر، صلح بر نذر، صیغه نذر، طهارت به نذر، عجز ناذر، عدم گاو در نذر، عقد خلاف نذر، غسل به نذر، قصد قربت در نذر، قصر اقامه، قنوت نذری، مشروعیت نذر، منذور له، موانع نذر، نماز جماعت به نذر، نماز نذری، وضو به نذر، وفَاء به نذر، وکالت در نذر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نذر به زیرصفحه نذر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 45.01.pdfindex.php?catid=50
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 149
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 246
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 11 : صفحه 333
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 116
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 710
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 68
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 356
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 79
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 10 : صفحه 3، 36، 45
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 32-1 : صفحه 45، 181
 • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 368
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 449
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 25
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 330
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 8 : صفحه 207
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 952
 • معجم فقه الجواهر جلد 6 : صفحه 48
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 275