پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نذر، نقصان حیوان قربانی

وابسته

بدل قربانی نذری، بیع قربانی کفاره، صدقه قیمت نذری حج، قربانی حیوان ناقص در حج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (201-204)