پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نقص ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

نقصان ( فقه )