پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نقض مهادنه توسط کفار : گسستن پیمان صلح با کفار، توسط خود کافران

نقض قرارداد صلح توسط کافران، چند فرض دارد:

1ـ نقض مهادنه توسط همه کفار؛ بنابراین فرض، جنگیدن با آن‏ها واجب می‏شود چرا که همه آن‏ها اهل حرب شمرده می‏شوند.

2ـ نقض مهادنه توسط بعضی از مشرکان. این مسئله خود چند فرض دارد.

2ـ1ـ بقیّه کفار با قول و فعل، مخالف نقض کنندگان‏اند، یا کنار می‏کشند و یا برای امام پیام می‏فرستند که با ناقضین، مخالف‏اند.

بنابراین فرض، عقد مهادنه بر همان حال خود باقی است و تنها بر نقض کنندگان حکم حربی جاری می‏شود.

2ـ2ـ بقیه نقض کنندگان سکوت اختیار می‏کنند و چیزی از افکار آن‏ها فهمیده نمی‏شود؛ در این صورت، همه آن‏ها ناقض مهادنه شمرده می‏شوند زیرا سکوت آن‏ها دلیل بر رضایت آن‏ها است.

2ـ3ـ پیمان شکنان در میان غیر ناقضین جای گرفته‏اند؛ در این صورت امام به غیر ناقضین دستور می‏دهد تا از پیمان شکنان جدا شوند و اگر قابل تمییز نباشند، در صورتی که بعضی از آن‏ها بر نقض مهادنه اعتراف نمایند، امام تنها همان شخص را به قتل می‏رساند. و کسی که اعتراف ننماید کشته نمی‏شود، زیرا معرفت و شناخت ناقض مهادنه، تنها از طریق خود او ممکن است.

پانوشت

منابع

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 294
  2. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 117

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نقض مهادنه

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 377، 381
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 294
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 117