پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماء» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

إنماء، ریع، نماءات

اعم

زیادی، منافع ( فقه )

اخص

نماء انفال، نماء ترکه، نماء مخمس، نِتاج
به لحاظ اتصال وانفصال:
نماء متصل، نماء منفصل
به لحاظ تعلق حق غیر:
نماء لقطه، نماء مغصوب
به لحاظ عبادت مالی:
نماء زکات، نماءخمس
به لحاظ معاملات:
نماء ثمن، نماء رهن، نماء صدقه، نماء مال مشترک، نماء مبیع، نماء مشفوع، نماء منذور، نماء موصی به، نماء موقوف، نماء موهوب

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 206
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 369
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 63
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 8
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3687