پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

نهی تنزیهی : نهی دلالت کننده بر نقصان ثواب عبادت، و طلب ترک غیر الزامی

نهی تنزیهی، مقابل نهی تحریمی بوده و عبارت است از نهیی که بر نقصان ثواب (در عبادات) و یا مبغوضیت غیر شدید متعلق آن در نزد مولا (در معاملات) دلالت می‌نماید؛ به بیان دیگر، از مرجوحیت منهی عنه در نزد مولا حکایت می‌کند، ولی مولا اراده اکید به ترک آن ندارد، هر چند ترک آن نزد مولا رجحان دارد. پس نهی تنزیهی ملازم ترخیص فعل منهی عنه است، مانند: نهی از خواندن نماز در حمام (لا تصل فی الحمام) که از مرجوحیت چنین نمازی در نزد شارع حکایت می‌کند؛ یعنی نزد مولا ترک این نماز از انجام آن محبوب تر است.

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 70
 2. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 160
 3. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150
 4. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 14
 5. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 294
 6. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 228
 7. نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 452
 8. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 318
 9. سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (192-193)
 10. سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (103-104)
 11. المعجم الاصولی : صفحه 941
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نهی تنزیهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نهی کراهتی، نهی کراهی، نواهی تنزیهی، نواهی غیر الزامی

اعم

نواهی

وابسته

کراهت ( اصول فقه )، مکروه ( اصول فقه )، نهی تحریمی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نهی تنزیهی به زیرصفحه نهی تنزیهی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 363
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 318
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 70
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 633
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 399
 • المعجم الاصولی : صفحه 941
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 120، 121
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 458
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 228، 415
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 422
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 294
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 7 : صفحه (103-104)، (192-193)
 • کفایة الاصول : صفحه 218
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 5
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 14، 141، 150، 160
 • منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 22
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 452
 • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 452
 • نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 452