پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

محرمات، نکاح ( عقد )

اخص

به لحاظ افتراق:
نکاح با ملاعنه، نکاح با نه طلاق، نکاح در عده، نکاح زوج با سه طلاقه، نکاح مظاهر
به لحاظ زنای سابق:
نکاح با دختر مزنی بها، نکاح با زن شوهردار، نکاح زانی با زانیه شوهردار، نکاح زانی با زانیه معتده رجعی
به لحاظ لواط:
نکاح با خواهر ملوط ( فقه )، نکاح با دختر ملوط ( فقه )، نکاح با مادر ملوط ( فقه )
به لحاظ منع شرعی:
نکاح با زوجه پیامبر، نکاح با محارم، نکاح با مشرک، نکاح جمع، نکاح در احرام
به لحاظ وطی:
نکاح با دختر موطوئه، نکاح با مادر موطوئه

وابسته

استیفای عدد نکاح، محرمات نکاح، نکاح فاسد، نکاح مباح، نکاح مستحب، نکاح مکروه، نکاح واجب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نکاح حرام ( فقه ) به زیرصفحه نکاح حرام ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 129، 130
  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 2 : صفحه 46
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 428
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه (33-34)
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 196
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 5
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 8