پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حج، احکام قربانی، نگهداری

وابسته

قربانی مستحب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 374
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 254
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (225-226)
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 322