پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

استخلاف ( فقه )، نیابت در استخاره، نیابت در استخراج معدن، نیابت در جستجوی آب طهارت، نیابت در نیت، نیابت ولی
به لحاظ احکام تکلیفی:
نیابت در محرمات، نیابت در مستحبات، نیابت در واجبات
به لحاظ اختیار:
نیابت اختیاری، نیابت قهری
به لحاظ حیات:
نیابت از زنده، نیابت از میت
به لحاظ سیاسات:
نیابت در التقاط، نیابت در تحلیف، نیابت در تعریف لقطه، نیابت در حضانت، نیابت در شنیدن دعوی، نیابت در شهادت
به لحاظ عام وخاص:
نیابت خاصه، نیابت عامه
به لحاظ عبادت:
نیابت در امر و نهی، نیابت در صدقه، نیابت در عبادت
به لحاظ محجوریت:
نیابت کودک، نیابت مجنون
به لحاظ معاملات:
نیابت در تقسیم فیئ، نیابت در طلاق، نیابت در قبض رهن، نیابت در قسم، نیابت در هدیه، نیابت عامل مزارعه

وابسته

التقاط نیابتی، جعل نیابت، قربانی نیابتی، قسم نیابتی، قضاوت نیابتی، مرزبانی نیابتی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نیابت به زیرصفحه نیابت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 98
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 128
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 36
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 352، 353
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 365
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 89
 • المکاسب المحرمة جلد 2 : صفحه 317
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 25
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 102
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 41
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 41، 726
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 381
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 139
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 332
 • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 485، 486، 491
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 104
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 91
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 104
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 91
 • ولایت فقیه : صفحه 97