پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نیابت در معاصی"واژه زیر را بکار ببرید:

نیابت در محرمات