پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هبه ضالّ

اعم

احکام لقطه، هبه غیر قابل تسلیم

وابسته

لقطه ( عام )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 145
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 154