پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، هزینه ( فقه )

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • جلد 2 : صفحه 408، 413
  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع جلد 2 : صفحه 38
  • الفقه جلد 81 : صفحه 341
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 258
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 365
  • حواشی الشروانی جلد 6 : صفحه 320، 336
  • فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جلد 1 : صفحه 453