پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

شامل انواع وارث و مواردی را که ارث می‌برند می‌شود.

مترادفات

از واژه «وارث ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارث بر، ورثه

اعم

ارکان ارث، انسان باب سیاسات

اخص

اصول ( اجداد و فرزندان )، طبقات ارث، وارث بلاوارث، وارث دو بدن، وارث ظاهری، وارث قاصر، وارث لقیط
به لحاظ تعین سهام:
ارباب فروض، وارث فرض بر، وارث فرض بر با قرابت بر، وارث قرابت بر
به لحاظ حریت:
وارث حرّ و عبد، وارث عبد، وارث عتیق
به لحاظ دین:
وارث کافر، وارث مسلمان، وارث مسلمان و کافر
به لحاظ سبب:
وارث به ولاء، وارث دو سببی، وارث دو نسبی، وارث سببی، وارث نسبی، وارث نسبی و سببی
به لحاظ قتل:
وارث قاتل، وارث مقتول
به لحاظ قرب و بعد:
وارث بعید، وارث قریب
به لحاظ موروث:
وارث حد قذف، وارث قصاص

وابسته

اجاره وارث، اجازه وارث، ارتداد وارث، ارث قاتل، اسلام زوجه وارث، اسلام وارث، اطمینان به عدم وارث، اقاله وارث، اقرار وارث، بعض ورثه، بینه وارث، تصرف ترکه، تعریف لقطه ( فقه )، توارث مهدومین، جنین وارث، جهل به زمان مرگ وارث و مورث، چهار خواهر وارث، حجب وارث بر زوجین، خمس میراث بلاوارث، دعوی ورثه و قیم در سهم زرع، دعوی وقف میراث بر ورثه، دو برادر وارث، دو خواهر و یک برادر وارث، رقیت وارث، زکات بر وارث، شفعه بلاوارث، شک در کفر وارث، شک در نسب وارث، ضرر ورثه، ضمان جریره با تجدد وارث، ضمان وارث، ظهور وارث بعد ضمان جریره، ظهور وارث بلاوارث، عتق وارث، عدم وارث مسلمان، علم به حیات وارث، عمل وارث مضارب، غسل میت توسط وراث، قسم وارث، کفر وارث، مال ورثه، مناسخات با اختلاف وارث، مهریه وارث، میراث ( موروث )، میراث بلاوارث، نماز وارث بر میت، هبه به وارث، هدیه میت برای تشریح، وصیت بر غیر وارث، وصیت بر غیر وارث بیگانه، وصیت بر غیر وارث قریب، وصیت بر وارث، وصیت بر وارث و بیگانه، وصیت برای وارث، وصیت بلاوارث، وصیت به اخراج بعض وراث، وصیت به تساوی ارث، وصیت به قابل انتقاع به وارث، وصیت به وارث، وقف بر وارث، ولوج روح وارث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وارث ( فقه ) به زیرصفحه وارث ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 365، 367
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 20، 42
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 266
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3724
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه (40-41)
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 46، 78
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 16، 20، 23