پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ورشکستگی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

افلاس ( فقه )