پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ولایت الهی تکوینی"واژه زیر را بکار ببرید:

ولایت تکوینی ( فقه )