پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ولیمه خُرس"واژه زیر را بکار ببرید:

ولیمه ولادت