پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولیمه ساخت خانه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وکیره، ولیمه توکیر، ولیمه وکار، ولیمه وکیره

اعم

مستحبات خانه، ولیمه ( عمل )

وابسته

ساخت ساختمان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولیمه ساخت خانه به زیرصفحه ولیمه ساخت خانه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 185
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 115
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 59
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 51
  • شرح الازهار جلد 4 : صفحه 104
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 487