پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاکی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت ( فقه )