پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت قرض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع قرض، رد قرض، وفَاء به قرض

اعم

احکام قرض، پرداخت دَین

اخص

پرداخت تدریجی قرض، پرداخت زیادی در قرض، پرداخت عین قرض
به لحاظ عوض:
رد عوض قرض، رد عین قرض
به لحاظ مکان ادا:
پرداخت قرض در بلد، پرداخت قرض در غیر بلد

وابسته

اشتراط در قرض، زیادی در قرض، قرض ( عقد )، قرض بدون قدرت ادا، قرض تدریجی، قرض قیمی، قرض مثلی، قرض مدت دار، قرض معدود، قرض مکیل، قرض منافع، قرض موزون، مال القرض، منافع کسب، نیت پرداخت قرض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت قرض به زیرصفحه پرداخت قرض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه (280-281)
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 121، 146
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 17
 • الفقه جلد 33 : صفحه 329
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 3 : صفحه 278
 • المراسم العلویة : صفحه 196
 • المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین (ع) جلد 2 : صفحه 173
 • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 482
 • النهایة : صفحه 312
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 272
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 2، 3، 6
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 200
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 453
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 360، 655
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 4
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 290
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 334
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 9، 15، 35
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 41
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 11، 18، 19، 20، 26، 29، 32، 67
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 15
 • فقه الرضا : صفحه 257
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 23، 39
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 101، 106
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 32، 37، 60، (61-62)
 • کفایة الاحکام : صفحه 104
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه (71-72)، 84
 • مجمع المسائل جلد 2 : صفحه 98
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 71
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 457
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 721
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه (7-8)، 23، 31، 104
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 193
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 447
 • هدایة العباد جلد 20 : صفحه 70