پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

چرب: دارای چربی.

از آن به مناسبت در باب طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

برای تطهیر بدن یا ظرف نجس آمیخته با چربی در صورتی که چربی مانع رسیدن آب به آن باشد، نخست باید چربی آن زدوده و سپس شسته شود. 1 چنان که برای وضو گرفتن یا غسل کردن در صورتی که پوست بدن به اندازه‏ای چرب باشد که مانع رسیدن آب به بدن شود، اوّل باید چربی موجود برطرف گردد و سپس وضو یا غسل انجام گیرد. 2

بنابر قول به عدم جواز استفاده از موی خوک مطلقا - اعم از چرب یا غیر چرب -

________________________________________

173

در حال اختیار، استفاده از موی غیر چرب آن در حال اضطرار جایز است؛ لیکن برای نماز باید دست خود را بشوید. 3

آشامیدن آب بر روی غذای چرب مکروه است. 4

) ر روغن (

1. العروة الوثقی 240 - 239 /1؛ توضیح المسائل مراجع 112 /1 م 2 176. توضیح المسائل مراجع 3 177 /1. جواهر الکلام 506. 4 400 - 398 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 172

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «چربی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

چرب، دسمه، دسومه

اعم

غیر جاندار

وابسته

ساخت صابون از چربی خوک

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 172
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 53