پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"کار ( فعل )"واژه زیر را بکار ببرید:

افعال ( فقه )