پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ظهار، کفاره ترتیبی

وابسته

اسلام عبد، روزه دو ماه، روزه کفاره ظهار، ظهار، کفاره به عتق، کفاره به مسکین، کفاره تخییری

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 11
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 136
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 207
 • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 15، 422
 • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 749، 850
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 8 : صفحه 584
 • الناصریات جلد 34 : صفحه 1554
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 125
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 130، 167، 169
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 450
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 422
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 328
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 280
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 69
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 500
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 328
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 226
 • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 2 : صفحه 728
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 640