پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اعیان اعم از مال و حیوان است.

مترادفات

از واژه «کفالت اعیان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کفالت اموال

اعم

کفالت ( نفس )

اخص

کفالت حیوان، کفالت کتاب

وابسته

کفالت ابدان

منابع

  • الفقه جلد 52 : صفحه 9، 10
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 75، 77
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 185
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 267
  • کشاف القناع جلد 3 : صفحه 439
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3035
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 837
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 755، 761
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 234