پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کفالت دوری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کفالت مکفول از کفیل

اعم

کفالت ( نفس )

وابسته

ترامی کفالت

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 80
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 141
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 5 : صفحه 84
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 207
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 319
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 253
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 840
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 788