پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کفالت ( نفس )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعهد به نفس، تکفل، تکفیل، زعامت ( کفالت )، ضمان نفس، ضمان وجه، ضمانت تنی، عقد کفالت

اعم

ضمان بالمعنی الاعم، عقد لازم ( فقه )

اخص

کفالت با در خواست، کفالت با نهی پدر، کفالت ما لم یجب، کفالت مکرر
به لحاظ اذن:
کفالت با اذن، کفالت بدون اذن
به لحاظ تعددمکفول:
کفالت از چند نفر، کفالت از یک نفر
به لحاظ تنجیز:
کفالت معلق، کفالت منجز
به لحاظ جنسیت:
کفالت زن، کفالت مرد
به لحاظ حد و تعزیر:
کفالت در تعزیر، کفالت در حدود
به لحاظ حق:
کفالت در حق الله، کفالت در حق الناس
به لحاظ دین:
کفالت کافر، کفالت مسلمان
به لحاظ شرطضمن عقد:
کفالت اشتراطی، کفالت تبرعی
به لحاظ صیغه:
کفالت عقدی، کفالت معاطاتی
به لحاظ عوض:
کفالت غیر معوض، کفالت معوض
به لحاظ کفیل:
کفالت بیمار، کفالت چند نفر از یک نفر، کفالت عبد، کفالت کودک، کفالت مجنون
به لحاظ محل:
کفالت بدن میت، کفالت عمل اجیر، کفالت غیر مالی، کفالت مالی
به لحاظ مدت:
کفالت حال، کفالت مدت دار، کفالت مطلق، کفالت موقت
به لحاظ مکفول:
کفالت از امین، کفالت از زندانی، کفالت از زوجه، کفالت از سفیه، کفالت از غایب، کفالت از کودک، کفالت از مجنون، کفالت از مجهول، کفالت از مدعی علیه، کفالت از مدیون، کفالت از مستودع، کفالت ازمدعی علیه، کفالت برای چند نفر
به لحاظ نوع کفالت:
کفالت ابدان، کفالت اعیان، کفالت اکراهی، کفالت تخییری، کفالت دوری، کفالت فضولی، کفالت قهری، کفالت ملاقات

وابسته

اجرت رد وجه الکفاله، احکام کفالت، اذن کفالت، ارکان کفالت، اسقاط کفالت، اسلام ذمی، اشتراط در کفالت، اقاله کفالت، اقرار به کفالت، انتقال حق کفالت، انحلال کفالت، بینه کفالت، ترامی کفالت، تسلیم مکفول، تضامن در کفالت، تعلیق کفالت، تعیین مدت کفالت، تنجیز کفالت، جنون متعاقدان کفالت، حق کفالت، حواله ( فقه )، خیار در کفالت، دعوی در کفالت، دعوی صحت کفالت، رفع ید از کفالت، شرایط کفالت ( فقه )، صیغه کفالت، علم به مقدار مال در کفالت، غرامت کفالت، کراهت کفالت، مبطلات کفالت، مشروعیت کفالت، مکفول ( فقه )، نذر عدم کفالت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کفالت ( نفس ) به زیرصفحه کفالت ( نفس )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 80
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 151
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 287
 • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 2 : صفحه 239
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 156
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 34
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 597، 683
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 384
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 185
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 414
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 291، 292، 294، 295، 296، 297، 299، 303، 304، 305، 309
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 259
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 26
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 273
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 314
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 499
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 241
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 755
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 191
 • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 344