پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:جمع قرآن.

اصطلاح‌نامه

وابسته

جمع قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کیفیت جمع قرآن به زیرصفحه کیفیت جمع قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 233، 234
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 347
  • تاریخ جمع قرآن : صفحه 54
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 240، 258