پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط لقطه ( فقه )

وابسته

لقطه مال

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گم شدن لقطه ( فقه ) به زیرصفحه گم شدن لقطه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 232
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 324
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 369
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 224، 227
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه (272-273)
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 328