پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، گنج

وابسته

سرزمین کفار، گنج سرزمین اسلام

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 105
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 27
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 486