پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لحم

اعم

أجزا

اخص

به لحاظ بازار:
گوشت بازار کفار، گوشت بازار مسلمین
به لحاظ نوع:
گوشت انسان، گوشت حیوان

وابسته

اطعمه و اشربه، بیع گوشت، پیه، خوردن گوشت، طهارت گوشت، قسم بر نخوردن گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گوشت به زیرصفحه گوشت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 37
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 208
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 484
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 738
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 15