پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گوشت رها شده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گوشت مطروح

اعم

گوشت حیوان

وابسته

راه، سرزمین کفار، گوشت مجهول التذکیه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 335
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 403
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 353
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 289